Rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 18:30 Palangos Birutės parke Jūsų laukia kiek neįprastas „Orkestro vasaros“ koncertas.
Rotondoje variniai pučiamieji jungsis su elektronika ir taps „ElectroBrass“.
„ElectroBrass“ (premjera) - speciali programa, sukurta varinių pučiamųjų orkestro „Sunday Brass Band“ kompozitorių - Andriaus Stankevičiaus, Dainiaus Verbicko, Dianos Grochovskytės, Dovo Lietuvninko, Miko Karoso, Rimvydo Stanaičio, Rapolo Šileikio, Valdas Stanaičio, Tado Šileikos ir kviestinio kompozitoriaus Andriaus Šiurio.
____________
SEKMADIENINIS vario dūdų orkestras
2014 metais kompozitorius, orkestruotojas ir dirigentas Tadas Šileika pakvietė savo bičiulius bei buvusius studentus burtis į naują orkestrą. Taip netrukus susiformavo „Sekmadieninis vario dūdų orkestras“, kurio pavadinimas kilo iš kiek neįprastos repeticijoms pasirinktos savaitės dienos. Šiandien orkestro pagrindą sudaro gimtuosius jaunimo orkestrus „išaugę“ muzikantai bei grojimo džiaugsmo nepraradę orkestrų vadovai.
Kolektyvas koncertuoja nedažnai, tačiau visuomet stengiasi pradžiuginti savo klausytojus originaliomis programomis ir – dažniausiai – šalyje dar negirdėtais kūriniais.
Andrius Šiurys - šiuolaikinės akademinės, elektroakustinės, taikomosios (teatro ir kino) muzikos kompozitorius, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys.
2013 įgijo muzikos technologijų bakalauro laipsnį KTU, 2015 kompozicijos magistro laipsnį LMTA. Didelę dalį kūrybos sudaro muzika spektakliams. Kuria su režisieriais P. Markevičiumi, Ž. Vingeliu, G. Kriaučionyte-Vosyliene ir kt., spektakliai buvo rodomi LNDT, KNDT, OKT, Meno forte, Menų spaustuvėje, Juozo Miltinio dramos teatre.
Taip pat kuria akademinę muziką, muziką kinui bei tarpdiscipliniams projektams. Svarbesni apdovanojimai ir nominacijos: Jaunojo kompozitoriaus prizas geriausių 2019 m. muzikos kūrinių rinkimuose (Lietuvos kompozitorių sąjunga);
2020 m. Auksinio scenos kryžiaus nominacija METŲ PATIRTIS garso patirties Vilniaus gete Glaistas kūrybinei komandai (muzika sukurta kartu su Jūra Elena Šedyte); 2019 m. Specialus žiuri prizas už muziką filmui „Laimei einant, užmigęs buvau“ (rež. Laura Tamošiūnaitė) Tarptautiniame RAVAC kino festivalyje (Kišiniovas, Moldavija); 2016 m. Kūrinys Mėnulio skrydis tenorui ir mišriam ansambliui jaunųjų kompozitorių konkurse „Musica Vera“ apdovanotas pirmąja vieta.
Renginys nemokamas.
_______________________
EN
On August 28, at 6:30 pm, a somewhat unusual concert of the "Summer Of the Wind Band" will take place in Palanga Birutė's Park. In the rotunda the brass will connect with the electronics and become „ElectroBrass“.
„ElectroBrass“ (premiere) - special program created by the composers of the „Sunday Brass Band“ - Andrius Stankevičius, Dainius Verbickas, Diana Grochovskytė, Dovas Lietuvninkas, Mikas Karosas, Rimvydas Stanaitis, Rapolas Šileikis, Tadas Šileika, Valdas Stanaitis, and guest composer Andrius Šiurys.
__________
Sunday Brass Band
In 2014, composer, orchestrator and conductor Tadas Šileika invited his friends and former students to join a new orchestra. This is how „Sunday Brass Band“ was formed, taking it’s name from somewhat unusual day of the week chosen for rehearsals. Today, the orchestra is based on musicians who have “grown up” their native youth orchestras and orchestra conductors who have not lost the joy of playing.
The ensemble performs infrequently, but always tries to delight its listeners with original programs and - usually - works not yet heard in the country.
Andrius Šiurys - composer of contemporary academic, electroacoustic, applied (theater and film) music, member of the Lithuanian Composers' Union.
In 2013 he obtained a bachelor's degree in music technology at Kaunas University of Technology, in 2015 - a master's degree in composition at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. A large part of Andrius work consists of music for theatre performances.The composer creates together with theatre directors P. Markevičius, Ž. Vingelis, G. Kriaučionyte-Vosyliene, M. Jančiauskas, etc. Performances were shown at Lithuanian National Drama Theatre, Kaunas National Drama Theatre, Oskaras Koršunovas Theatre, Meno Fortas Threatre, Arts Printing House, Juozas Miltinis Drama Theatre.
The composer also creates academic music, music for films and interdisciplinary projects. Major awards and nominations: Young Composer Award in the selection of the best musical works of 2019 (Lithuanian Composers' Union); 2020 Golden Stage Cross nomination EXPERIENCE OF THE YEAR for the sound experience in Vilnius ghetto for the creative team of „Glaistas“ (music created together with Jūra Elena Šedyte); 2019 Special Jury Prize for Music for the Movie „Laimei einant, užmigęs buvau“ (dir. Laura Tamošiūnaitė) at the International RAVAC Film Festival (Chisinau, Moldova); 2016 1st place award in the Young Composers' Competition „Musica Vera“ for the work „Lunar Flight“ for Tenor and Mixed Ensemble.
The event is free of charge.
_______________
?Festivalį organizuoja / The festival is organised by: „Palangos orkestras“
?Projektą finansuoja / The project is financed by: Lietuvos kultūros taryba, Palangos miesto savivaldybė
?Pagrindinis informacinis rėmėjas / Main informational sponsor: LRT
?Informaciniai partneriai / Informational partners: Ekonomikos žurnalas VALSTYBĖ, dienraštis „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, Palangos miesto laikraštis „Palangos tiltas“, Palangos miesto svetainė „Mūsų Palanga“, „Pajūrio naujienos“, „Švyturys“
?Partneriai ir rėmėjai / Partners and sponsors: Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos koncertų salė, Palangos Birutės Parkas, Palangos Gintaro muziejus, NO NOISE, Oldman Parkas-I love Palanga, Grand Baltic Dunes, Kalnapilis Nealkoholinis