Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija sekmadienį apsisprendė dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių kurorte

Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija sekmadienį apsisprendė dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių kurorte

Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. 

Įvedus karantiną, Palangoje, kaip ir visose šalyje, įsigalioja nauji draudimai bei apribojimai.

Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje. Nuo kovo 16 d. draudžiama užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus išimtis, nurodytas Vyriausybės nutarime (www.lrv.lt). Iki kovo 19 d. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.

Lietuvos Respublikos piliečiai taip pat negalės išvykti iš šalies, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Ties Palanga sienos kirtimas bus vykdomas per Palangos oro uostą bei Būtingės-Rucavos tarptautinį sienos kirtimo punktą, visi kiti keliai, vedantys į Latviją, bus užblokuoti.

Grįžusiems į Lietuvą iš bet kokios užsienio valstybės privaloma 14 dienų izoliacija. Nesilaikant šių reikalavimų, gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo namuose ar kitose patalpose būtinos sąlygos:

Esant galimybei asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t.y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai turėtų išlaikyti bent dviejų metrų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens. Pvz., miegoti atskiroje lovoje.

Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Atmintinėje (www.sam.lt), laikymąsi.

Ligonio arba asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimosi patalpos privalo atitikti šias būtinas sąlygas:

  • Ligonis ar asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t.y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis) su atskiru sanitariniu mazgu;
  • Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Atmintinėje (www.sam.lt), laikymąsi;
  • Izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga, negali gyventi kiti sveiki asmenys.

Palangos miesto savivaldybė yra numačiusi patalpas, kuriose, esant poreikiui, karantinui bus izoliuojami asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę Palangoje. Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarta, kad tuo atveju, jei Savivaldybės turimų patalpų izoliacijai nepakaktų, šiam tikslui bus naudojamos ir viešbučių bei kitos patalpos.

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje taip pat aptartas klausimas dėl keleivių vežimo viešuoju transportu. Keliaujantieji viešuoju miesto transportu, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais galės užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip pat bus taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės bus dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėse stotelėse. Už šio įsakymo vykdymą ir kontrolę atsakingi vežėjai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir Palangos autobusų stoties dezinfekavimui.

Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos. Atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą, Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovams pavesta interesantų aptarnavimą organizuoti ir teikti paslaugas tik nuotoliniu būdu (elektroninėmis telekomunikacijų priemonėmis) vengiant tiesioginio kontakto, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas paslaugas teikti darbo vietoje. Veiklą organizuoti vengiant žmonių artimo kontakto: užtikrinti sklandų interesantų aptarnavimą nuotoliniu būdu (elektroninėmis telekomunikacijų priemonėmis), organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus / veiklas nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijų priemones.

Palangos miesto savivaldybėje interesantai bus aptarnaujami el. paštu [email protected] arba telefonu +370 460 48705. Tiesiogiai bus galima kreiptis tik į Socialinės rūpybos skyrių dėl vienkartinių laidojimo išmokų.

Ant pastatų durų bei interneto svetainėse bus paskelbta vizuali informacija dėl paslaugų teikimo nuotoliniu būdu, nurodant telefonus ir e. paštus. Iš anksto užsiregistravę interesantai bus priimami tik ypatingos svarbos atvejais. Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai iki 2020 m. kovo 17 d. Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje atnaujins teikiamų paslaugų aprašus bei elektronines prašymų formas.

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje veikiantiems juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), teikiantiems viešąsias paslaugas, rekomenduojama taikyti analogišką darbo organizavimą.

Palangoje, kaip ir visoje šalyje, karantino laikotarpiu draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai; kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir klientų aptarnavimas; sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu. Taip pat draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus kai maistą galima išsinešti ar kitais būdais jį pristatyti gyventojams. Draudžiama teikti grožio paslaugas, lošimo namų ir lošimo automatų veikla, draudžiamas nuteistųjų ar suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu [email protected] arba kreipiasi telefonu +370 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo. Šalyje paskelbus karantiną, ambulatorinės paslaugos (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos) Palangoje bus teikiamos nuotoliniu būdu. Atidedamos planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos, išskyrus pagalbą ir paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Taip pat atidedamas ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas, profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas, ribojamas paslaugų namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose, perorganizuojami planiniai skiepijimai, numatant pacientų srautų valdymą.

Atidedamos ir visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonės, visuomenės sveikatos saugos kontrolės planiniai patikrinimai, kitos nebūtinos visuomenės sveikatos priemonės.

Išsamesnė informacija bus paskelbta sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse.

Sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentus, rezidentus ir infrastruktūrą, nesvarbu, koks jų pavaldumas.

Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo. Draudžiamas lankymas visuose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose (Palangos miesto globos namuose, Socialinių paslaugų centre ir kt.), šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Išimtinais atvejais Palangos miesto socialinių paslaugų centre bus užtikrinta vaikų ir žmonių su negalia bei pagyvenusių žmonių priežiūra, jei tokia priežiūra neįmanoma namuose.

Koronaviruso informacija 1808.

Palangos miesto savivaldybė ekstremalių situacijų komisija koronavirusas COVID-19
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Exchange Rates
USD 0,918